INSTRUKCJA DOTYCZY ZAGROŻEŃ:

 • pożarowych;
 • terrorystycznych (ładunek wybuchowy, podejrzane przesyłki, pozostawione paczki);
 • skażeniami substancjami chemicznymi i gazami;
 • wszelkich innych związanych z bezpieczeństwem pracowników i interesantów.

JEŻELI W MIEJSCU PRACY I JEGO OTOCZENIU STWIERDZISZ ZAGROŻENIE LUB OTRZYMASZ INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI JEGO WYSTĄPIENIA TO PRZEDE WSZYSTKIM:

 1. Zachowaj spokój i opanowanie (nie rozpowszechniaj samodzielnie tej informacji).
 2. Powiadom bezpośredniego przełożonego.
 3. Zaalarmuj, w zależności od zagrożenia, następujące służby ratownicze:
 • Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej...................................998 lub 751-87-10
 • Pogotowie ratunkowe............................................................................999 lub 616-34-57
 • Komendę Miejską Policji.......................................................................997 lub 618-32-00
 • Straż Miejską.........................................................................................986 lub 618-16-18
 • Pogotowie gazowe ...............................................................................992 lub 617-73-97
 • Pogotowie ciepłownicze........................................................................993 lub 614-01-24
 • Pogotowie wodno – kanalizacyjne........................................................994 lub 616-41-45
 • Pogotowie energetyczne.......................................................................991 lub 616-35-05
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 618-18-90
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112

 

W meldunku alarmowym do służb podaj:

 • imię i nazwisko oraz nazwę zakładu;
 • rodzaj zagrożenia;
 • dokładne miejsce zdarzenia;
 • przybliżony rozmiar zagrożenia, możliwość jego rozprzestrzeniania;
 • liczbę zagrożonych i poszkodowanych osób;
 • aktualny stan akcji ratunkowej.

 

W przypadku podjęcia decyzji o ewakuacji bezwzględnie stosuj się do poleceń kierującego akcją ewakuacyjną oraz osób funkcyjnych. Opuszczając swoje miejsca pracy należy:

 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne;
 • zabezpieczyć dokumentację, dyskietki z ważnymi informacjami, urządzenia pozostawione w biurach, itp.;
 • zabrać ze sobą rzeczy osobiste (teczki, torebki, reklamówki, siatki, itp.);
 • zamknąć drzwi, pozostawiając klucz od pomieszczenia w zamku;
 • usunąć własne samochody z parkingu przed budynkiem;
 • zebrać się w miejscu podanym w komunikacie.

 

W razie uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, należy uzyskać rekomendację Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie w sprawie zasadności przeprowadzenia ewakuacji.

INSTRUKCJA OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ZAKŁADU.