foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

Podstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1383 z późn. zm./.
 •  Uchwała Nr XVII/182/2003 RM w Jaworznie z dnia 2 grudnia 2003 r. /z późn. zm./ w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaworznie  i nadania jej regulaminu.
 •  Uchwała Nr XXXVII/533/2013 RM w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/101/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Jaworznie.
 •  Zarządzenie Nr ST.120.87.2013 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Jaworznie.
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności /Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722 z późn. zm./.
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy /Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1732/.
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. 1998 nr 112, poz. 713 z późn, zm/.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) /Dz. U. z 2013 r. poz. 353/.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych /Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1733/.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży /Dz. U. z 2013 r. poz. 639 z późn. zm./.
 •  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm./.
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026 z późn. zm./.
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) /Dz. U. 1998 nr 161, poz 1108/.
 •  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./.
 •  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202./.
 •  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji /tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm./.
 •  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej /Dz.U. z 2013 r. poz. 628 z późn. zm./.
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) /Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1720/.

Akty prawne związane z działalnością Straży Miejskich

 •  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm./.
 •  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm./.
 •  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny /Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm./.
 •  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego /Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm./.
 •  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm./.
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz.U. 2008 nr 132 poz. 841 z późn. zm./.
 •  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm./.
 •  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm./.
 •  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego /Dz.U.z 2014 r. poz. 1850/
 •  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie /Dz.U. 1983 nr 25 poz. 117/.
 •  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm/.
 •  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 856 z późn. zm./.
 •  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm/.
 •  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm/.
 •  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia /tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm./.
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne /Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1128 z późn. zm./.
 •  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm/.
 •  Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 397 z późn. zm./.
 •  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1069/.
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych /Dz. U. 1966 Nr 22, poz. 141 z późn. zm/.
 •  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm/.
 oraz inne, w tym wynikające z prawa lokalnego, czyli stosowne przepisy prawne wydawane przez Samorządy Lokalne (np. uchwały Rad Gmin).