Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej

Warsztaty skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Jaworznie. Głównymi celami warsztatów jest:

  • promocja bezpiecznego korzystania z nowych technologii komunikacyjnych i internetu wśród młodzieży;
  • przekazanie informacji związanej z konsekwencjami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, tabletów, gier on-line, wymiany plików i innymi formami komunikacji on-line w czasie rzeczywistym.

  Efektem realizacji projektu jest uświadomienie uczniom, nauczycielom i rodzicom – wszystkich szkód zdrowotnych i psychicznych, jakie niesie za   sobą niezachowanie „bezpieczeństwa w Internecie”, podniesienie świadomości o odpowiedzialności karnej osób nieletnich za czyny karalne,   kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw i umiejętności spędzania wolnego czasu, zwiększenie umiejętności nauczycieli w zakresie   radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy i agresji wśród młodzieży poprzez analizowanie sytuacji, w których wystąpiła przemoc oraz wypracowanie   mechanizmów współpracy pomiędzy administracją samorządową, Policją, a środowiskiem szkolnym.