foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

Jaworzno, dnia 24 sierpnia 2018 r.

 

Powiatowe Centrum

Zarządzania Kryzysowego

w Jaworznie

 

  

  W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 24.08.2018 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 15:00 dnia 24.08.2018 do godz. 02:00 dnia 25.08.2018 przewiduje się wystąpienie burz z opadami deszczu  od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami możliwe gradu.

 

  Skutki: zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

 

 Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

 • Telefon - 61 - 81 - 890;
 • Fax. - 61 - 81 - 891

 

I. DLACZEGO WPROWADZILIŚMY TARCZĘ

Program „TARCZA” został zainicjowany w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jaworzna na lata 2004-2006, który w swym głównym założeniu zmierzał do:
1) poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna;
2) wzrostu prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego;
3) zmiany postaw mieszkańców, polegających na zdecydowanym reagowaniu na wszelkie przejawy zła.


 W fazie początkowej „Tarcza” miała na celu ograniczenie wybryków chuligańskich oraz dewastacji i kradzieży mienia komunalnego i spółdzielczego. Chuligaństwo, wandalizm i drobna przestępczość nie jest problemem typowym tylko dla Jaworzna, dotyczy także innych miast, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tolerowanie takich zdarzeń obniża jakość życia mieszkańców, a w efekcie prowadzi do wzrostu przestępczości ciężkiego gatunku oraz poczucia zagrożenia. Wyniki badania opinii mieszkańców Jaworznie w 2004 r. na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w mieście nie były zadowalające.
I tak na przykład:
29,1 proc. dzieci uczęszczających do szkół w Jaworznie stykało się z agresją w szkole lub w drodze do szkoły;
60,8 proc. mieszkańców Jaworzna nie czuło się bezpiecznie we wszystkich dzielnicach miasta;
ponad 21 proc. mieszkańców uważało, że przyczynami ograniczającymi bezpieczeństwo w mieście są: chuligaństwo, rozboje i napady.

Mimo, iż statystyki poważnych przestępstw wykazywały, że nie jest to znaczący problem w naszym mieście, na przytoczoną powyżej ocenę bezpieczeństwa mieszkańców miały zapewne wpływ wykroczenia, drobne przestępstwa, wandalizm
i chuligaństwo. Program „Tarcza” zakładał, że na „złą drogę” wchodzi się małymi krokami: „dziś wybita szyba jutro skradziony samochód”. Eskalacji problemu można było przeciwstawić się jedynie wspólnymi siłami, zarówno władz lokalnych, policji, prokuratury, sądu,
a przede wszystkim mieszkańców. Społeczeństwo musiało zacząć reagować na wszelkie przejawy zła, a instytucje wymiaru sprawiedliwości powinny zacząć traktować drobne przestępstwa na równi z poważnymi. Dla żadnego rodzaju wykroczenia nie może być wytłumaczenia, dlatego też wprowadziliśmy zasadę „zero tolerancji” dla wszystkich łamiących prawo.
„Tarcza” w fazie początkowej skupiła się przede wszystkim na eliminowaniu zdarzeń związanych z:

a) dewastacjami przystanków autobusowych;
b) niszczeniem elewacji budynków;
c) kradzieżami i dewastacją znaków drogowych i tablic ogłoszeniowych;
d) kradzieżami kratek ściekowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych;
e) niszczeniem kontenerów, koszy na śmieci;
f) niszczeniem i kradzieżami mienia administratorów budynków mieszkalnych (klamki, drzwi, żarówki, części metalowe, wycieraczki, wodomierze, itp.).

Wymienione powyżej przypadki łamania prawa miały wielki wpływ na ogólny wygląd naszego miasta i były przyczyną ogromnych strat dla budżetu miasta, mienia spółdzielczego, zakładowego i prywatnego.
Skutki finansowe dla budżetu miasta w okresie od połowy roku 2003 do końca 2004 wynosiły:
1) kradzieże pokryw i kratek studzienek kanalizacyjnych - 63 540 zł, dalsze straty ponosiły inne podmioty gospodarcze, np. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji;
2) zdewastowano ponad 7 tys. znaków drogowych na łączną kwotę 100 147 zł;
3) tylko w 2004 r.:
    - studzienki i pokrywy kanałowe - 43 955,00 zł;
    - znaki drogowe - 49 147,00 zł;
    - kosze uliczne - 1 035,00 zł;
    - pojemniki do zbiórki odpadów - 21 080,00 zł;
    - oprawy świetlne -  1 050,00 zł;
    - remonty wiat przystankowych - 25 000,00 zł;
    - mosty - 5 000,00 zł.
       
Skutki finansowe dla administratorów bloków wielorodzinnych:
1) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”: 2002 r. - 28 415 zł, 2003 r. - ok. 45 000 zł;
2) Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa: od 2003 r. - ponad 57 000 zł;
3) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej: od stycznia 2004 r. - 20 020 zł.


II. ZAŁOŻENIA I GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DLA PROGRAMU:
1. Zero tolerancji! Tolerancja dla niewłaściwego lub nagannego zachowania oraz drobnych przestępstw skutkuje wzrostem liczby ciężkich przestępstw.
2. Koniec z bezkarnością! Drobne przestępstwa, na które nikt nie reaguje, wywołują strach wśród ludzi, a zarazem poczucie bezkarności przestępców.
3. Aktywizacja służb. Widoczna obecność służb porządkowych, szybkie reagowanie na zgłoszenia, surowość kar doprowadza do zmniejszenia liczby wykroczeń i przestępstw.
4. Przede wszystkim edukacja. Wychowanie młodzieży, kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz ścisła współpraca różnych instytucji
w przyszłości będzie skutkowało ogólnym wzrostem bezpieczeństwa w każdej dziedzinie życia.
5. Zyska całe miasto. Dewastacja i kradzież mienia komunalnego wpływa negatywnie na wygląd miasta, przynosi duże straty finansowe oraz stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
6. Partnerstwo w akcji. Podstawowym warunkiem powodzenia programu jest ścisła
i skoordynowana współpraca służb, instytucji, organizacji i mieszkańców.
7. Dla mieszkańców i z mieszkańcami! Program musi wzbudzić zaufanie wśród mieszkańców Jaworzna.
8. Patronat mediów. Akcja „Tarcza” wymaga skutecznej obsługi medialnej.

Do partnerstwa w programie zostały zaproszone wszystkie instytucje zajmujące się bezpieczeństwem (Policja, Straż Miejska, PSP, OSP), spółki miejskie (np. MPWiK, PKM), firmy ochrony osób i mienia, wybrane firmy z terenu miasta oraz wspólnoty mieszkaniowe. Program uzyskał patronat medialny telewizji regionalnej TVP3 oraz lokalnej prasy: „Żółty Jeż”, „Tydzień w Jaworznie”, „Dziennik Zachodni”. Ze wszystkimi partnerami programu zostały podpisane porozumienia.
W fazie początkowej wydrukowano i rozpowszechniono 20 000 ulotek, 5 000 plakatów i 2 000 naklejek propagujących założenia „Tarczy”. Na potrzeby programu zostało opracowane logo. Do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców Jaworzna trafiły ulotki upowszechniające numery alarmowe Policji i Straży Miejskiej oraz idee programu. W lokalnej telewizji kilka razy dziennie pojawiał się trzyminutowy spot reklamowy na temat „Tarczy”. Po dwóch latach funkcjonowania programu powstał drugi spot reklamowy, który prezentował osiągnięcia akcji.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ:

 • uzyskanie poparcia dla programu od wszystkich partnerów,
 • skoordynowanie wspólnych działań,
 • zawarcie pisemnego porozumienia między partnerami,
 • promocja akcji w mediach - uzyskanie patronatu medialnego,
 • kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do mieszkańców,
 • stworzenie mapy terenów zagrożonych,
 • rozpowszechnienie telefonów powiadamiania,
 • szybkie reagowanie w przypadkach kradzieży i wandalizmu,
 • surowe karanie,
 • kontrole skupów złomu, a także osób transportujących złom,
 • bieżący serwis informacyjny na temat skuteczności podejmowanych działań.

III. PARTNERZY PROGRAMU

Komenda Miejska Policji w Jaworznie;
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.;
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.;
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”;
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa;
„Nieruchomości” Sp. z o.o.;
„DOM-EL” Sp. z o.o.;
„GWAREK” Sp. z o.o.;
„ADMINISTRATOR” Centrum Obsługi Nieruchomości Sp. z o.o.;
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie;
Zarząd Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaworznie;
Firma Ochrony Osób i Mienia „NOWINEX”;
Firma Ochrony Osób i Mienia „Kalb-Pol”;
Firma Ochrony Osób i Mienia „ERA”, odział Chrzanów;
Hufiec ZHP w Jaworznie;
Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Spektra”;
Firma Art-Com Joanna Macek-Czuszek,
Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z  o. o.;
Firma Biuro – LAND;
Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Jaworznie;
PSS „Społem” w Jaworznie;
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie;
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie;
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.;
Grupa Dystrybucja;
Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie;
Zakłady Chemiczne „Organika – Azot” S.A.;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie;
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie;
Klub Sportowy „Garbarnia- Szczakowianka”;
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie;
Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju w Jaworznie;
Klub Sportowy Victoria 1918 Jaworzno;
Centrum Integracji Społecznej;
Klub Integracji Społecznej „Reda”;
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.

Aby program osiągnął swój cel należało zaprosić do udziału w tej inicjatywie jak największą liczbę instytucji i osób prywatnych. Przy ich pomocy można dotrzeć do największej liczby mieszkańców. Z partnerami organizowane są cykliczne spotkania, na których przedstawiane są wyniki „Tarczy”, nowe inicjatywy, a także prowadzone są dyskusje na temat bezpieczeństwa w mieście.
W momencie wprowadzania programu w życie przeprowadzono wielką kampanię informacyjną na jej temat, prezentowano założenia programowe oraz efekty działań na konferencjach prasowych Prezydenta Miasta, a w miejscowych mediach tematyka „Tarczy” często poruszana jest do dziś. Utworzono też serwis internetowy poświęcony akcji oraz uruchomiono adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., na który internauci mogą anonimowo zgłaszać interwencje.

Koordynatorem programu z ramienia Prezydenta Miasta został Zbigniew Piątek - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, a nadzór objął ówczesny Sekretarz Miasta Jaworzna - Dariusz Starzycki.

 

Działkowe kradzieże to poważny problem. Dlatego Urząd Miasta wspólnie z Policją i Strażą Miejską zachęcają do znakowania rzeczy zostawionych na działce, by utrudnić kradzież złodziejom, a w razie odzyskania ich przez policję - ułatwić rozpoznanie

 

W ramach programu "Tarcza" na jaworznickich ogrodach działkowych kontynuowana jest realizacja akcji  "Bezpieczny Ogród". Pierwszym etapem programu było systematyczne patrolowanie działek zarówno przez funkcjonariuszy policji jak i straży miejskiej.

Drugim etapem jest dalsze ograniczanie włamań do altanek ogrodowych oraz zabezpieczenie wartościowego sprzętu działkowców poprzez jego znakowanie. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Wydział Zarządzania i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego  w Jaworznie. Partnerem działań jest jaworznicka Straż Miejska i Policja.

W dniu 19 maja 2016 r. na terenie Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „WARPIE” odbyło się znakowanie sprzętu.
Dzięki dobrej organizacji i zaangażowaniu działkowców w wyniku prowadzonej II edycji akcji oznakowano 98 sztuk rożnego rodzaju sprzętu. Głównie przeważały kosiarki, podkaszarki i agregaty, ale również działkowcy okazywali elektronarzędzia oraz sprzęt RTV i AGD.

Kolejne znakowanie odbyło się 24 maja br. na terenie Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców im. Karola Roupperta – Stara Huta. W wyniku prowadzonej akcji oznakowano 156 urządzeń.
Kolejne akcje odbyły się 9 lipca w Ogrodzie im. „1000lecia Państwa Polskiego”oraz 16 lipca w Rodzinnym Ogrodzie Jaśmin, w których oznakowano łącznie 251 różnych sprzętów.

Łącznie w sześciu akcjach oznakowano 828 sprzętów.

Mieszkańcy chętnie przybyli na miejsce znakowania, które miało miejsce przed domem działkowca. Sprzęt, który nie mógł zostać dostarczony ze względu na gabaryty został oznakowany na miejscu w altance. Pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej i Policji chodzili od działki do działki znakując sprzęty.
Znakowania były możliwe dzięki współpracy z prezesami ogrodu oraz szerokiemu zainteresowaniu mieszkańców.
Naniesione znaki pozwolą każdemu z działkowców rozpoznać swój sprzęt, jeśli zostanie ukradziony.

Urząd Miejski wspólnie z partnerami zapraszają wszystkich chętnych do takiej formy zabezpieczenia swoich dóbr. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od chęci. Takie oznakowanie może zniechęcić złodzieja, a w przypadku kradzieży jest bardzo pomocne przy jego zidentyfikowaniu i odzyskaniu.
Osoby, które z różnych powodów nie mogły przystąpić do znakowania, a są zainteresowane oznaczeniem posiadanych urządzeń proszone są o kontakt
z prezesem ogrodu lub zgłoszenia się do Wydziału Zarządzania Kryzysowego w celu wyznaczenia dodatkowego terminu ponownego znakowania.